Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023


ΑρχικήΑττικήΔήμος Ζωγράφου: Μέχρι 100 δόσεις, η ρύθμιση για τις βεβαιωμένες οφειλές

Δήμος Ζωγράφου: Μέχρι 100 δόσεις, η ρύθμιση για τις βεβαιωμένες οφειλές

Σύμφωνα με τους τροποποιημένους και επικαιροποιημένους νόμους, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ως εξής:

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 31.11.2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως την δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω καταβολής τέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 165, εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις:

– εξόφληση οφειλών εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 100%

– εξόφληση οφειλών από 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 80%

– εξόφληση οφειλών από 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 70%

– εξόφληση οφειλών από 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 60%

– εξόφληση οφειλών από 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20,00)  ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας καθώς και άρσης αναγκαστικών μέτρων υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Ζωγράφου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση σύμφωνα με τα άρθρα 165-166:

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄βαθμού, διαμορφώνεται ως εξής:

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του, στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από 1/3/2021 έως την 28/02/2022.

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ταμείου (Δημαρχιακό Μέγαρο – Γ. Ζωγράφου 7 – 1ος όροφος)

– μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου
– μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
– μέσω της ειδικής εφαρμογής του δήμου

Η προθεσμία δύναται να παραταθεί έως έξι μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-12:00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2132024138-139, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tameio@zografou.gr, smargaritis@zografou.gr, dsereli @zografou.gr)

Πηγή: OTAVOICE.GR


Ροη Ειδήσεων